AltoLinguas integritetspolicy

 

Denna integritetspolicy gäller för AltoLingua (org. nr 8003249409). AltoLingua agerar som både personuppgiftsansvarig och/eller personuppgiftsbiträde i olika sammanhang.

Du kan nå AltoLingua på följande sätt:

Post:
AltoLingua
Förmansvägen 2, vån 1
151 47 Södertälje
SVERIGE

E-post:
info@altolingua.com

 

Uppgifter som vi samlar in samt varför och hur vi använder dem

Vi samlar in olika sorters personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, IP-nummer, och en del andra känsliga personuppgifter som berör en persons kulturella identitet, omständigheter, hälsa, och personliga relationer, då dessa förekommer i texter som vi översätter, språkgranskar och dyl. för våra kunders räkning och på deras begäran. Google kan också samla in och behandla personuppgifter genom att använda ”kakor” när personer besöker vår hemsida, www.altolingua.com.

De uppgifter vi samlar in och lagrar är avsedda att användas för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund (enligt artikel 6.1. b i GDPR, till exempel fakturering) och fullgöra våra rättsliga förpliktelser mot myndigheterna (enligt artikel 6.1 c i GDPR, till exempel bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen). Vi använder även insamlad data för att bedriva och utveckla vår verksamhet och våra tjänster.

Rättsliga grunder till stöd för dataanvändning

De rättsliga grunder som vi använder oss av är således 1) avtal, 2) rättslig förpliktelse, 3) berättigat intresse och, i fråga om särskilt känsliga uppgifter eller uppgifter som berör barn under 16 år, möjligen 4) samtycke. Registrerade har när som helst rätt till att dra tillbaka sitt samtycke till databehandling.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Personuppgifter kommer att lagras så länge de behövs för att företaget ska kunna fullgöra sina avtal, dock maximalt sju år efter avslutat avtal, och/eller så länge myndigheterna kräver att de lagras. Uppgifterna skyddas genom både tekniska lösningar och lösenordsskydd.

Vilka andra får tillgång till personuppgifter som AltoLingua behandlar?

I händelse av att ett uppdrag läggs ut på en underentreprenör, lämnas bara de uppgifter ut som är absolut nödvändiga för att kunna fullgöra avtalet. En underentreprenör som anlitas av oss har även skrivit på ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt kraven i GDPR, eller på annat sätt visat prov på att de efterlever lagen. Genom att använda affärskritiska tjänster, som e-post och bokföringsprogram, delar vi även personuppgifter med våra tjänsteleverantörer som tredjeparter. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon tredje part.

Överföring utanför EU/EES

Uppgifter kan komma att delas utanför EU/EES, antingen på den registrerades begäran, eller i fall där AltoLinguas tjänsteleverantörer väljer att skicka eller lagra data som de behandlar på AltoLinguas vägnar till ett så kallat tredje land. AltoLingua gör sitt yttersta för att säkra att sina tjänsteleverantörer också efterlever GDPR-lagstiftningen.

Dina rättigheter och hur du utövar dem

Du kan när som helst (en gång om året) be att få tillgång till de uppgifter som finns lagrade om dig. Du kan också be att få dina uppgifter raderade, så länge det inte strider mot myndigheternas krav på att vissa uppgifter bevaras. Skulle informationen vi lagrat vara felaktig, har du rätt att begära att den rättas. Du har också rätt till dataportabilitet och att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med GDPR-lagstiftningen.